Privacyvoorwaarden

Datum laatste aanpassing: 15-02-2022
Versie: 1.4

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Daarom verwerken wij jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Graag informeren wij jou via onze Privacy Policy over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

Onze gegevens:
Klik & Steen B.V.
Nieuwe Boschstraat 9
4811 CS Breda
KvK-nummer: 76697835
www.klikensteen.nl
info@klikensteen.nl

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens. 

Doel verwerking

 • Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door Klik & Steen
 • Het uitvoeren van een overeenkomst met klanten, in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten kan Klik & Steen je persoonsgegevens verstrekken aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst.
 • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek
 • Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Persoonsgegevens die wij verwerken bij het invullen van een contact formulier of het starten van een chat zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Wie verwerken mijn persoonsgegevens?

Naast dat Klik & Steen de gegevens intern verwerkt maakt Klik & Steen gebruik van de diensten van derden. Dit zijn personen of organisaties die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld om nieuwsbrieven te versturen of sales funnels op te zetten. Op verzoek verstrekken wij een lijst met namen van de door ons ingeschakelde derden. Op basis hiervan kan op redelijke gronden bezwaar aangetekend worden tegen het inschakelen van deze derden. In dat geval gaan we in overleg om tot een werkbare oplossing te komen.

Waar slaan we je gegevens op?
We verwerken de persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Enkele van onze verwerkers, kunnen gegevens opslaan buiten de EER, mits aan de wettelijke voorwaarden daarvoor voldaan is.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Om je persoonsgegevens te beveiligen hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen hebben we gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens die wij voor jou verwerken en de risico’s die daaraan verbonden zijn. We streven er na dat deze maatregelen voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG. Onze website heeft bijvoorbeeld een SSL certificaat en maken gebruik van een firewall om misbruik te voorkomen.

We beseffen dat de beveiligingseisen en de technologie voortdurend veranderen. Daarom spannen we ons in om de maatregelen die we op basis van dit artikel hebben genomen, voortdurend te evalueren en waar nodig te verscherpen, aan te vullen of te verbeteren. 

Wat doen wij om je gegevens geheim te houden?

Wij zijn verplicht om alle persoonsgegevens die we voor jou verwerken, geheim te houden voor anderen. Daarbij gaat het om de gegevens die we van jou ontvangen. Hierover spreken we het volgende af:

Wij staan ervoor in dat al onze medewerkers zich houden aan deze geheimhoudingsplicht. Daarbij gaat het om medewerkers in de ruimste zin van het woord, dus ook stagiair(e)s en freelancers.

Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

 • als jij uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens met anderen te delen; of
 • als er een wettelijke verplichting is om bepaalde persoonsgegevens aan een andere instantie of persoon, bijvoorbeeld aan het openbaar ministerie te verstrekken.

Als wij gebruikmaken van de diensten van een andere partij, zorgen wij er onvoorwaardelijk voor dat deze partij schriftelijk akkoord gaat met dezelfde geheimhoudingsplicht als die we met jou hebben afgesproken.

Wat zijn jouw rechten

Wil je precies weten welke persoonsgegevens wij van jouw hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@klikensteen.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar info@klikensteen.nl Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op jouw computer, tablet of mobiele telefoon achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op jouw computer op te slaan. Klik & Steen gebruikt cookies om het navigeren in en gebruiken van de website te vergemakkelijken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Om je Cookie instellingen van onze website te wijzigen ga je naar; Wijzig cookie instellingen

De cookies die wij gebruiken zijn als volgt:

Functionele cookies:

 • Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we met deze cookies anoniem website statistieken bij. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door uw browser-instellingen te wijzigen.
 • Cloudflare (Prism_#)

Statistische cookies:

 • Google Analytics (_ga)
  • Deze cookie genereert een willekeurige User ID die wordt gebruikt om statistische data te verzamelen over hoe de gebruiker de website navigeert
 • Google Analytics (_ga_#)
  • Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de bezoekersfrequentie, inclusief datums over de eerste -en meest recente bezoeken te verzamelen van gebruikers
 • Google Analytics (_gat)
  • Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt om de request rate te bepalen
 • Google Analytics (_gid)
  • Deze cookie wordt gebruikt om een willekeurig getal te genereren om bezoekersstatistieken te verzamelen
 • Hotjar
  • Verzamelt analytische data van gebruikers voor statistische doeleinden
 • Hotjar (_hjAbsoluteSessionInProgress)
  • Deze cookie wordt gebruikt om te tellen hoe vaak een website door verschillende bezoekers is bezocht. Dit wordt gedaan door elke bezoeker een ID te geven, zodat deze niet tweemaal geteld wordt.
 • Hotjar (_hjFirstSeen)
  • Deze cookie stelt vast of een gebruiker de website al eerder bezocht heeft of niet
 • Hotjar (hjIncludedInSessionSample)
  • Deze cookie wordt gebruikt om data van gebruikers op website-gedrag te verzamelen. Dit wordt gebruikt voor analyse en website optimalisatie
 • Hotjar (_hjRecordingLastActivity)
  • Genereert een unieke ID per sessie. Dit zorgt ervoor dat de website data verzameld over gebruikersgedrag voor statistische doeleinden
 • Hotjar (_hjSession_#)
  • Verzamelt statistieken over de bezoeken van de bezoeker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd besteed aan
   de website en welke pagina’s zijn gelezen.
 • Hotjar (_hjSessionUser_#)
  • Verzamelt statistieken over de bezoeken van de bezoeker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website wordt doorgebracht en welke pagina’s zijn gelezen.
 • Hotjar (_hjTLDTest)
  • Registreert statistische gegevens over het gedrag van gebruikers op de website. Gebruikt voor interne analyse door de website
   exploitant.
 • Hotjar (hjViewportID)
  • Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen voor statistische doeleinden
 • Meer informatie over Google cookies kan je hier vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Marketing cookies

 • Facebook (_fbp)
  • Gebruikt door Facebook om een ​​reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
 • Google AdSense (_gcl_au)
  • Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op verschillende websites met behulp van hun
   Diensten.
 • Hotjar (_hjRecordingEnabled)
  • Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren en de relevantie van advertenties te optimaliseren door bezoekersgegevens van meerdere websites te verzamelen – deze uitwisseling van bezoekersgegevens wordt normaal gesproken verzorgd door een datacenter of advertentie-uitwisseling van een derde partij.
 • Google AdWords (ads/ga-audience)
  • Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die waarschijnlijk zullen converteren naar klanten opnieuw te betrekken op basis van de
   het online gedrag van bezoekers over websites heen.
 • Facebook (fr)
  • Gebruikt door Facebook om een ​​reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
 • pagead/landing
  • Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om zo relevantere advertenties te kunnen presenteren
   – Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat ze dezelfde advertentie te zien krijgen, beperken. (doubleclick.net)(Google.com)

Wijzigingen

Klik & Steen behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op onze website bekend worden gemaakt. Indien je na aanpassing gebruik blijft maken van onze website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Toepasselijk recht

Op deze Privacy Policy is Nederlands recht van toepassing.